Algemene voorwaarden

Mynye-Recycling.be behoudt zich het recht te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van deze site te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Mynye-Recycling.be behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen.

Privacy

Mynye-Recycling.be verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd. Mynye-Recycling.be verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden mee te delen.

Cookies

Mynye-Recycling.be gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij Mynye-Recycling.be makkelijker en persoonlijker te maken. Deze cookies dienen niet om uw surfgedrag te volgen. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Workshops

Aanvraag tot inschrijving geschiedt via de website van Mynye-Recycling.be of via e-mail naar mynye_recycling@hotmail.com . De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag is overgeschreven op rekening van Mynye Recycling (BE54 0017 4578 6697). De volgorde van effectieve inschrijving geschiedt op basis van ontvangst van betaling. De aanvrager krijgt een eventuele bevestiging van inschrijving per mail.

Mynye Recycling kan een workshop annuleren of verschuiven bij onvoldoende deelnames. Hiervan wordt men voor aanvang van de workshop op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

  • bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd
  • bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd
  • bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk
Een plaatsvervanger mag ten allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt. Annulering dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.
Deelname aan de cursus op een latere datum is mogelijk, mits dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus is doorgegeven. Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.

Schade en/of letsels

Mynye Recycling sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van letsel en/of schade (diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen inbegrepen) aan personen en/of eigendommen opgedaan voor, tijdens, na en/of ten gevolge van de gevolgde workshops.

Indien schade aan materiaal of machines van Mynye Recycling bij gebruik door de cursisten, wordt een borgsom van 50 euro gevraagd voor de herstellingen. Deze som wordt dan in mindering gebracht van het uiteindelijke bedrag van de factuur en aangerekend aan de betrokken persoon.

Bestellingen

Artikelen aangekocht bij Mynye-Recycling.be kunnen omgeruild worden binnen een termijn van 8 werkdagen na de levering. Op voorwaarde dat ze ongebruikt, onbeschadigd en voorzien van alle labels, teruggezonden worden. Gedragen, gewassen, beschadigde of bevuilde artikelen worden niet teruggenomen. De klant die een artikel wenst om te ruilen dient eerst een e-mail te sturen naar mynye_recycling@hotmail.com. Het artikel dient ongeschonden en in zijn originele verpakking te worden geretourneerd en voorzien van voldoende frankering. De kosten en het risico van de verzending vallen ten laste van de klant.
Indien het product ongeschonden en in zijn originele verpakking bij Mynye Recycling toekomt, krijgt de klant het aankoopbedrag exclusief de verzendingskosten binnen 14 volledig terug vergoed. Afgeprijsde of gesoldeerde koopwaar kan niet worden geruild. Kleurafwijkingen vormen geen reden tot terugbetaling.

Kleuren worden niet altijd waarheidsgetrouw weergegeven op een scherm. Hou dus rekening met eventuele kleurverschillen. De gebruikte stoffen kunnen naargelang het kleurbad enkele afwijkingen ten opzicht van voorgaande leveringen vertonen.

Ingeval van annulering van een bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. Deze bepaling is ook van toepassing bij gedeeltelijke annulering.
Door het plaatsen van een bestelling bij Mynye-Recycling.be gaat u stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden.

Betaling en Verzending

Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden steeds apart vermeld tijdens het plaatsen van de bestelling. De prijzen gelden per stuk tenzij anders vermeld, ze slaan enkel op de producten zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter decoratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.
Wanneer de klant iets besteld, ontvang hij van Mynye-Recycling.be een e-mail. Hierin staan de betalinggegevens. Betalen gebeurt door middel van overschrijving op rekeningnr BE54 0017 4578 6697. Pas na ontvangst van de betaling wordt de bestelling opgestuurd. (Indien de klant koos voor een item dat op bestelling gemaakt wordt, dan wordt deze ook pas gemaakt na ontvangst van betaling).

Verzendingskosten

Verzendingskosten worden altijd aangerekend maar in geval van zelfafhaling van de goederen worden deze terugbetaald aan de klant.

Mynye-Recycling.be hanteert volgende tarieven:
  • België: € 5.95 (indien uitsluitend cadeaubonnen wordt er slechts € 1 aangerekend)
  • Andere Europese landen: € 5.95
De leveringstermijnen zijn altijd bij benadering te interpreteren. Mynye Recycling verbindt zich ertoe al het redelijke te doen ter naleving. Ingeval van overmacht, zoals brand, staking, lock-out, of elke buitengewone omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Mynye Recycling, kan Mynye Recycling de leveringen verdagen of vernietigen. Eventuele vertraging geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding van de klant. Zij kan niet ingeroepen worden voor gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling tenzij na ingebrekestelling, die minstens gedurende vijftien dagen zonder gevolg is gebleven.

Garantie

In geval van schade aan het geleverde product, verbindt Mynye Recycling zich ertoe 10% van de betaalde prijs terug te storten aan de klant. Op voorwaarde dat aangetoond wordt, door de klant, dat de beschadiging een fout is van Mynye Recycling en niet veroorzaakt werd door derden.

Klachten

Klachten aangaande het verloop van een workshop of een besteld artikel dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop of ontvangst van het artikel schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan Mynye Recycling kenbaar gemaakt te worden. Hetzij via mail (mynye_recycling@hotmail.com) hetzij via de post.